Спечелен проект

Индустриалтехник АД се налага на пазара като една от най – добрите и водещи български производители на хидравлични помпи, клапани и аксесоари използвани в хидравликата, единствен производител на хидравлични зъбни помпи от ІV и V група. На 25.01.2021 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1249-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез осигуряване на оборотни средства. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Общия размер на отпуснатат безвъзмездна финансова помощ е 117790,00 лева. Периодът на изпълнение на сключения административен договор за безвъзмездна финансова помощ е 3 месеца, считано от 25.01.2021 г.